ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   31/5/2013

   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 Αρ.Πρωτ.: 18524


ΕΟΠΥΥ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού &Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας 

Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής 

Πληροφορίες: Ε.Αλεξοπούλου 

Τηλ.:210-8110674 Ρ»χ: 210-8110694


 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Ι.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Περιφερειακές ΔιευθύνσειςΕΟΠΥΥ

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Πανελλήνιος ΦαρμακευτικόςΣύλλογος

Πειραιώς 134 & Αγαθήμέρου, 11854 Αθήνα


 

 

 

 

Θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης Συγκεντρωτικής ΚατάστασηςΣυνταγών»

 

 

Επανερχόμενοι στο θέμα τηςορθής συμπλήρωσης της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών (ΣΚΓΠ θα θέλαμε ναεπισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η ΣΚΠ  συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία καιέχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια τουμήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικότερες οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές πουυποβάλλονται (π.χ. 02,10) ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασηςτου φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός - Αριθμός - ΤΚ - Περιοχή ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ 1*ι στήλη:«Ημέρα»

Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα πουαφορούν τα στοιχεία της κάθε γραμμής. 21! στήλη: «Α/Α τελευταίαςσυνταγής»

Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών ητελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.


3η Στήλη: «Αξία Συνταγών»

Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αναφοράς)όλων των συνταγώνφαρμάκωνπου εκτελέστηκαν την συγκεκριμένη ημέρα (00:00 - 24:00). 4η Στήλη: «ΣυμμετοχήΑσφαλισμένων»

Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι ωςσυμμετοχή (ποσοστό 10% ή 25% επί της τιμής αναφοράς κάθε φαρμάκου) για ταφάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε την συγκεκριμένη ημέρα. 5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ»

Αναγράφεται το μισό (50%) τουαθροίσματος των διαφορών «Λιανική Τιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα τηςθετικής λίστας που εκτελέστηκαν με τις συνταγές της συγκεκριμένης ημέρας καιπου επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ (το άλλο 50% το έχουν ήδη καταβάλει οι ασφαλισμένοι).

ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής)Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά):

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Το πλήθος των συνταγών κλινικών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τοσυγκεκριμένο μήνα,

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμέςαναφοράς) όλων των συνταγών κλινικών, και

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Το μισό (50%) του αθροίσματος των διαφορών «ΛιανικήΤιμή - Τιμή Αναφοράς» για όλα τα φάρμακα της θετικής λίστας που εκτελέστηκαν μετις συνταγές κλινικών του συγκεκριμένου μήνα και που επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ

Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών. ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Υπολογίζεται με τον τύπο:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = ΣΑξίας- ΣΣυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αριθμός: Η Σειρά (εάν υπάρχει) και οαριθμός του  τιμολογίου φαρμάκων 

Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου Αξία: Η συνολική αξία του τιμολογίου

Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (εάν π.χ.πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικότιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί οαριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπεινα αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων).


ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό. Υπενθυμίζεται ότι:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Η ΣΚΠ αφορά σε συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσειςαναλωσίμων δενείναι συνταγέςφαρμάκων και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ΣΚΠ.

<!--[if !supportLists]-->    2.      <!--[endif]-->Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη δεν απαιτείται ξεχωριστή     ΣΚΠ, ωστόσο

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->απαιτείται να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο καινα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής ως ξεχωριστό «πακέτο».

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπεινα αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ήγια τιμολόγιο αναλωσίμων. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναισφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεταιη επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο τουφαρμακείου.

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζίμε την ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων εκτός του φακέλου.

Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται(δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεωναναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό.Συνημμένη: φόρμα ΣΚΠ.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                     ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Ι.Υπουργείο Υγείας

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού                                          ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->Διεύθυνση ΥγειονομικήςΠερίθαλψης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

 

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Γραφείο Προέδρου

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Γραφείο Αντιπροέδρου Α'

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Γραφείο Αντιπροέδρου Β'

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών(ΚΜΕΣ)

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή40,11745 Αθήνα 11. Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ