ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
   26/4/2015

   Myasthma.gr απο την Πνευμονολογική Εταιρεία

Το άσθμα είναιμια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σε όλο τον κόσμο κιεπηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το κόστος που σχετίζεται μετη διαχείριση του άσθματος είναι πολύ υψηλό και είναι ανάλογο της σοβαρότηταςτης νόσου και του ελέγχου της νόσου.

Η νόσοςχαρακτηρίζεται από περιόδους ύφεσης και εξάρσεις – οι γνωστές σε όλουςπαροξύνσεις άσθματος. Οι παροξύνσεις άσθματος μπορεί να είναι από πολύ ήπιεςμέχρι πολύ σοβαρές. Το άσθμα είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από τις αιφνίδιεςπαροξύνσεις οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Για το άσθμααπαιτούνται πολλές νοσηλείες και επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικώνκάτι το οποίο αυξάνει το κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ

Το 2015 η ΠαγκόσμιαΗμέρα Άσθματος είναι αφιερωμένη στο Σοβαρό Άσθμα. Σοβαρό Άσθμα είναι αυτό που απαιτείτις υψηλότερες δόσεις των προτεινόμενων θεραπειών για να παραμείνει η νόσος υπόέλεγχο ενώ παρά την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή πολλές φορές ο έλεγχος τηςνόσου δεν επιτυγχάνεται. Η επιδημιολογία του είναι δύσκολο να καθοριστεί καιυπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 10.000-15.000 ασθενείς. Οιασθενείς με Σοβαρό Άσθμα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση τόσο στις νοσηλείες όσο καιστις επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τα συνολικά κόστη τωνασθενών είναι μεγαλύτερα για το μη ελεγχόμενο άσθμα. Προηγούμενη εισαγωγή σενοσοκομείο 10πλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου από άσθμα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες GINA θέτουν ως στόχο της θεραπείαςτον έλεγχο της νόσου, δηλαδή ο ασθενής να μην έχει συμπτώματα και παροξύνσεις,αλλά και η αποφυγή του κινδύνου των μελλοντικών ανεπιθύμητων ενεργειών τηςθεραπείας.

Σύγχρονες θεραπείες για το άσθμα

Ο θεραπευτικός στόχος για τον ασθματικό ασθενή είναι οέλεγχος της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή οασθενής θα πρέπει να ζει φυσιολογικά και να μην εμφανίζει συμπτώματα ή παροξύνσεις.Το άσθμα είναι μια χρόνια νόσος και άρα χρειάζεται μια χρόνια θεραπεία, πουονομάζεται ρυθμιστική θεραπεία. Hρυθμιστική θεραπεία βάσηςγια το άσθμα είναι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Άλλα ρυθμιστικά φάρμακαείναι οι β2 διεγέρτες μακράς δράσης, η μοντελουκάστη και η θεοφυλλίνη. Εκτόςαπό τα ρυθμιστικά φάρμακα υπάρχουν και τα ανακουφιστικά τα οποία πρέπει να έχειμαζί του ο ασθενής για να τα χρησιμοποιεί κατ’ επίκληση. Η συνηθέστερη επιλογή αυτώνείναι οι β2 διεγέρτες ταχείας έναρξης δράσης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια νέα προσθήκη στηθεραπεία του άσθματος αποτελεί το αντιχολινεργικό μακράς δράσης τιοτρόπιο τοοποίο φαίνεται ότι οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο της νόσου.  Η θεραπεία του άσθματος φαίνεται ότιοδηγείται και σε πιο απλουστευμένα, αλλά συγχρόνως αποτελεσματικά, σχήματα όπωςαυτό του σταθερού συνδυασμού φλουτικαζόνης και βιλαντερόλης που θα χορηγείται μιαφορά ημερησίως με κύριο σκοπό αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση.

Οι ασθενείς που έχουν σοβαρό άσθμα μπορεί να μην ελέγχουντη νόσο τους με τις υψηλότερες δόσεις εισπνεόμενων θεραπειών και να καταφεύγουνακόμα και στη χρήση χαμηλής δόσης κορτιζόνης από το στόμα.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούνθεραπείες νεότερης μορφής με στόχο να ανακουφίσουν τους ασθενείς με σοβαρόάσθμα. Η μοναδική τέτοια θεραπεία που κυκλοφορεί μέχρι στιγμής είναι ηομαλιζουμάμπη. Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο απευθύνεται σεασθενείς με Σοβαρό Αλλεργικό Άσθμα. Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριεςοδηγίες για το άσθμα GINA ηομαλιζουμάμπη προτείνεται ως επιπρόσθετη αγωγή σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικόάσθμα που το άσθμα τους δεν ελέγχεται παρά τη λήψη υψηλής δόσης εισπνεόμενωνκορτικοστεροειδών και β2-αγωνιστών μακράς δράσης. Με τη θεραπεία αυτή μειώνονταιδραματικά οι παροξύνσεις, τα ημερήσια και νυχτερινά συμπτώματα του άσθματος, οινοσηλείες, οι επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών, καθώς και η ανάγκηγια κατ’ επίκληση θεραπεία και για χρήση κορτικοστεροειδών από τοστόμα.Ταυτόχρονα βελτιώνεται η πνευμονική λειτουργία και  η ποιότητα ζωής των ασθενών. Υπάρχει μεγάληεμπειρία σε παγκόσμια κλίμακα με την ομαλιζουμάμπη που είναι ένα ασφαλές καικαλά ανεκτό φάρμακο.

Επίσης βρίσκονται υπό έρευνα νέες θεραπείες που στοχεύουνσε μικρό αριθμό ασθματικών ασθενών με σοβαρό άσθμα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικάκαι πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα. Η πιο γνωστή και αυτή που θακυκλοφορήσει πιο άμεσα είναι το αντίσωμα κατά της ιντερλευκίνης 5, ημεπολιζουμάμπη. Σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα και αυξημένο αριθμό ηωσινοφίλων σταπτύελα, που δεν ελέγχονται με υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοειδών ηχορήγηση μεπολιζουμάμπης οδήγησε σε ελάττωση των παροξύνσεων, μείωση της δόσηςτων κορτικοστεροειδών από το στόμα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Ιστοσελίδα γιατους Έλληνες ασθενείς με άσθμα

Η ιστοσελίδα myasthma.gr έχειδημιουργηθεί από ιατρούς – μέλη της ομάδας άσθματος της ΕλληνικήςΠνευμονολογικής Εταιρείας που έχουν μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδατης φροντίδας του. Στόχος είναι η παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη νόσο στουςασθενείς και τους συγγενείς τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να στείλουν τιςαπορίες τους και να πάρουν έγκυρες κατευθύνσεις από ειδικούς ανώνυμα.