ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
   21/6/2013

   HEALTH VOUCHER

Η δημοσιονομική κρίση που διανύει η χώρα και η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, αναδεικνύουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τη σπουδαιότητα του ρόλου του κράτους πρόνοιας, καθώς αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο παροχής κοινωνικών δικαιωμάτων (όπως ο τομέας της υγείας).

 Το Υπουργείο Υγείας θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ιστού προστασίας σε πολίτες χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, υλοποιώντας για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher). Πρόκειται για Πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα κριτήρια  ένταξης  είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.

Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα εισιτήριο (health voucher) που παρέχει 

το δικαίωμα πρόσβασης σε προεπιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
την κλινική αξιολόγηση ιατρού και διαγνωστικές εξετάσεις.
Ως ανώτατο όριο επισκέψεων σε ιατρούς ορίζονται οι τρεις (3) επισκέψεις για τις γενικές κατά φύλο και ηλικία κατηγορίες ωφελουμένων και οι επτά (7) επισκέψεις για τις σε κατάσταση εγκυμοσύνης ωφελούμενες (αναλόγως του τριμήνου κύησης που διανύει)