ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
   20/11/2012

   ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Αθήνα, 20/11/2012

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗΤΗΣ ΛΑΚΙΝΙΜΟΔΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

 

Νέα δεδομένα μελέτης φάσης ΙΙa, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 20ο συνέδριο United European Gastroenterology (UEG) Week, δείχνουν σημαντική επίδραση της λακινιμόδης στην κλινικήύφεση της νόσου, έναντι του placebo.

 

Αθήνα, 20/11/2012 – Η TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. και η Active Biotech, ανακοίνωσαν πρόσφατα την παρουσίασηκλινικών δεδομένων φάσης ΙΙa για την λακινιμόδη, στην μέτριας-σοβαρής βαρύτητας, νόσο τουCrohn. Ταευρήματα έδειξαν ότι η θεραπεία με την από του στόματος χορηγούμενη λακινιμόδη,σε δόση 0,5mg/ημέρα, σε ασθενείς με μέτρια –σοβαρή Νόσο του Crohn έναντι εικονικού φαρμάκου, είχε ωςαποτέλεσμα μια πρώιμης έναρξης, ισχυρή και σταθερή επίδραση στην ύφεση (48,3%έναντι 15,9% των ασθενών, αντιστοίχως), καθώς και στη συχνότητα ανταπόκρισης(62,1% έναντι 34,9% των ασθενών αντιστοίχως). Τα δεδομένα ανακοινώθηκαν σεπαρουσίαση κατά τη διάρκεια του 20ου Συνεδρίου United European Gastroenterology (UEG) Week.

 

«Το πρόγραμμα ανάπτυξης της λακινιμόδης έδειξε ότι οι ανοσοτροποποιητικέςδράσεις αυτού του από του στόματος παράγοντα, βρίσκουν εφαρμογή σε πολλάαυτοάνοσα νοσήματα και τα δεδομένα τα οποία παρουσιάσθηκαν έδειξαν μιαεντυπωσιακή επίδραση στην κλινική ύφεση της νόσου του Crohn, ήδη από την πρώτηεβδομάδα της θεραπείας», όπως δήλωσε ο Δρ  Michael Hayden, Πρόεδρος του Τμήματος Έρευνας&Ανάπτυξης και Επιστημονικός Διευθυντής της Teva Pharmaceutical IndustriesLtd «Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια ισχυρήλογική βάση για πιθανή περαιτέρω μελέτη της λακινιμόδης στη νόσο του Crohn

 

Η μελέτη φάσης ΙΙa αξιολόγησε την ασφάλεια καιαποτελεσματικότητα διαφόρων δόσεων της λακινιμόδης (0.5, 1, 1.5, ή 2 mg/ημέρα) συγκριτικά με εικονικόφάρμακο, σε ενεργό νόσο του Crohn κατά τη διάρκεια 8 εβδομάδων θεραπείας και 4εβδομάδων παρακολούθησης. Το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενοκαθώς οι υψηλότερες δόσεις δεν είχαν επίδραση στην ύφεση/ανταπόκριση. Οι δόσειςτων 0,5 και 1mg ήταν γενικά καλά ανεκτές με ανεπιθύμητες ενέργειες παρόμοιες με εκείνεςπου παρατηρήθηκαν με το εικονικό φάρμακο. Τα δεδομένα υπόκεινται σε περαιτέρωανάλυση και αξιολόγηση προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα τουπρογράμματος κλινικής ανάπτυξης για την νόσο του Crohn. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πρόκειται για μια πολυκεντρική,τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη φάσης ΙΙa, η οποίασχεδιάσθηκε για την αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας τηςλακινιμόδης, σε 180 ασθενείς με μέτρια- σοβαρή, ενεργό νόσο του Crohn.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΚΙΝΙΜΟΔΗ

Η λακινιμόδη είναιένας νέος από του στόματος ανοσοτροποποιητικός παράγοντας σε φάση κλινικήςανάπτυξης για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης, της νόσου του Crohn και τουσυστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Δεδομένα σε ανθρώπους αλλά και σε πειραματικάμοντέλα ζώων, υποδηλώνουν ότι η λακινιμόδη ασκεί τη θεραπευτική της δράσητροποποιώντας τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως μέσω ρύθμισηςπρος τα κάτω των προφλεγμονωδών κυτοκινών.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Η νόσος του Crohnείναι μια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουνσημαντικά μεταξύ των πασχόντων. Τα κύρια συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναικοιλιακό άλγος, διάρροια, ή απώλεια βάρους. Μπορεί επίσης να προκαλέσειεπιπλοκές όπως δερματικά εξανθήματα, αρθρίτιδα και οφθαλμική φλεγμονή. Ταακριβή αίτια της νόσου δεν είναι γνωστά και θεωρείται αυτοάνοσο νόσημα. Αυτή ηαυτοάνοση δραστηριότητα προκαλεί φλεγμονή στην γαστρεντερική οδό.

ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗNTEVA

Η Teva Pharmaceutical Industries Ltd. είναι μια κορυφαία διεθνήςφαρμακευτική εταιρία, η οποία έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει ότι υψηλήςποιότητας υγειονομική περίθαλψη είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλο τονκόσμο, μέσα από την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορεία αποτελεσματικών,ποιοτικών και προσιτών σε τιμές γενοσήμων φαρμάκων, καθώς και καινοτόμων καιεξειδικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και δραστικών ουσιών. Με έδρα τοΙσραήλ, η Tevaέχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας στην αγορά γενοσήμων,με ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πάνω από 1.300 μόρια και άμεσηπαρουσία σε περίπου 60 χώρες. Η έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων φαρμακευτικώνμορίων εστιάζεται κυρίως στις θεραπευτικές κατηγορίες του Κεντρικού ΝευρικούΣυστήματος, της Ογκολογίας, της αντιμετώπισης του Πόνου, του αναπνευστικού καιτης υγείας της Γυναίκας, καθώς επίσης και στα βιολογικά φάρμακα. Η Teva σήμερα απασχολεί περίπου 46.000εργαζόμενους παγκοσμίως και το 2011 κατέγραψε καθαρά έσοδα $18.3 δις.

ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗNTEVAHELLAS

Η Teva Hellas, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το2008 και διαθέτει σκευάσματα, στις κατηγορίες των καινοτόμων, γενοσήμων καιβιο-ομοειδών φαρμακευτικών σκευασμάτων.